Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ETHNICSUN.COM.PL

Regulamin sklepu został zaktualizowany zgodnie nowelizacją  Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym  która weszła w życie w dniu 01.01.2021 r.

Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt XII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

§ 1 Postanowienia wstępne.

1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

Klient - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Sklep na zasadach określonych w Regulaminie. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Konto - prowadzone dla Klienta przez Sklep pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach korzystania ze Sklepu,

Regulamin - niniejszy dokument, który określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu, sposób zamawiania Towarów, sposób dokonywania płatności za Towary, realizację zamówień, procedurę zwrotu zakupionych Towarów oraz procedurę reklamacyjną, ochronę danych osobowych,

Sklep - witryna internetowa pod adresem www.ethnicsun.com.pl, za pośrednictwem której swoje Towary oferuje i sprzedaje Sprzedawca,

Sprzedawca - podmiot oznaczony w § 1 ust. 3,

Świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422) prowadzenie usługi Konta,

Towar - rzeczy oznaczone co do gatunku oraz oznaczone indywidualnie, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Aplikacja - oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej

Dzień roboczy lub pracujący- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

KOSZYK - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego www.ethnicsun.com.pl , polegająca na umożliwieniu mu złożenia zamówienia jednego lub kilku produktów, dokonania Rezerwacji, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Podane w Regulaminie terminy w dniach oznaczają dni robocze (od poniedziałku do piątku oprócz dni wolnych ustawo świątecznych ).


3. Właścicielem Sklepu jest Agnieszka Maj-Syguła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ethnic sun Agnieszka Maj-Syguła z siedzibą w Sulminie (83-331), Dolina Sójki 11; zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 5591822072, REGON: 220099650. Kontakt ze Sklepem możliwy poprzez e-mail kontakt@ethnicsun.com.pl, telefonicznie pod nr: (58) 307 31 30 lub 602 647 634 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz pisemnie pod ww. adresem.

4. Sprzedawca oferuje i sprzedaje swoje Towary również poprzez portal www.allegro.pl występując pod nazwą Ethnic_Sun, na zasadach określonych przez Allegro.pl.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu www.ethnicsun.com.pl świadczy drogą elektroniczną usługę Konta, która jest bezpłatna. Aby korzystać ze Sklepu, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.

2. W celu założenia Konta, należy na stronie Sklepu wybrać opcję „Zarejestruj się”, wypełnić formularz i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony Sklepu. Sposób zakładania Konta jest opisany na stronie Sklepu

http://www.ethnicsun.com.pl/webpage/jak-zalozyc-konto.html

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia konta. Potwierdzenia dokonuje się poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie przez Sprzedawcę lub na wniosek Klienta. Wówczas, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązywana jest z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić usunięcie konta niezwłocznie.

4. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny wypowiedzenia.

5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie pod adresem wskazanym w § 1 ust. 3 lub poprzez e-mail na adres kontakt@ethnicsun.com.pl.

6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.

7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy komputerowe), niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).

§ 3 Przedmiot umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz oznaczonych indywidualnie. Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i mu ją wydać, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. Przedmiotem umowy może być również wykonanie przez Sprzedawcę usługi na warunkach określonych na stronie Sklepu lub uzgodnionych indywidualnie z Klientem.

§ 3 A  W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą firmą Ethnic sun a Klientem PRZEDSIĘBIORCĄ  stosuje się znowelizowaną i wprowadzona w życie w dniu 01.01.2021 r.USTAWĘ O PRAWACH KONSUMENTA .

§ 4 Zawieranie transakcji, płatności i dostawy Towaru.

1. Ceny Towaru podane na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które uzależnione są od cennika przewoźnika.

Całkowita wartość Zamówienia obejmuje: cenę, koszty przesyłki oraz EWENTUALNE  inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług ustalone indywidualnie ze sprzedającym  przed złożeniem zamówienia.

Sprzedawca może określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Klienci posiadający konto Klienta dokonują zakupu po uprzednim zalogowaniu się do Sklepu. W celu zakupu wybranego Towaru należy dodać go do „koszyka” i wypełnić formularz zamówienia.

3. Klienci nieposiadający konta Klienta dokonują zakupu poprzez dodanie Towaru do „koszyka” i wypełnienie formularza zamówienia.

4. Zamówienia mogą być również składane poprzez e-mail na adres: kontakt@ethnicsun.com.pl. W treści zamówienia należy podać nazwę produktu wraz z kodem oraz wybraną opcją przesyłki i adresem, na jaki ma zostać wysłana.

5. Zamówienia posiadają statusy określające zaawansowanie realizacji. Klient jest informowany poprzez e-mail o każdorazowej zmianie statusu.

6. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży lub umowy zlecenia jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu zawierającej wszystkie dane zamówienia oraz zdjęcie Towaru.

7. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 7 dni od dokonania zakupu, jednakże nie wcześniej niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy ceną (chyba, że Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze). Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu przewozu, który uzależniony jest od przewoźnika.

8. W przypadku (przesyłek pocztowych )uznania rachunku bankowego ceną do godziny 14:30 dnia roboczego oznacza iż towar wysyłany jest w tym samym dniu. Jeżeli uznanie rachunku bankowego ceną nastąpi po godzinie 14:30, towar zostanie wysłany w następnym dniu roboczym. Przesyłki pocztowe płatność przy odbiorze realizowane są zazwyczaj tego samego dnia roboczego do godziny 14:30.

W przypadku przesyłek kurierskich realizowane są zawsze w dniu pracującym przeważnie około godziny 9:00 , (czasami zdarza się później zależy to od dojazdu kuriera w danym dniu do naszej firmy) .

Przesyłki za pobraniem wysyłane są tego samego dnia roboczego , natomiast przesyłki przy wpłacie na konto  nadawane są po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe sprzedawcy .Jeśli uznanie rachunku nastąpi po godzinie 8:50 (a odbiór przesyłek kurierskich już nastąpił w danym dniu ) to przesyłka zostanie nadana następnego dnia roboczego .

9. Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania zakupu (chyba, że wybrał sposób zapłaty za pobraniem), o ile strony umowy nie postanowiły inaczej. W przypadku nieuiszczenia ceny we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

10. Klient ma prawo wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty: przelew bankowy na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego, płatność poprzez usługę PayPall lub Przelewy24, płatność przy odbiorze przesyłki.

11. Towar zostanie wysłany za pośrednictwem przewoźnika i w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych na stronie Sklepu przez Sprzedawcę. W przypadku zmiany adresu do przesyłki, należy wpisać prawidłowy adres w zamówieniu w polu „KOMENTARZE” oraz zaznaczyć zmianę adresu w tytule przelewu, wpisując tekst "ZMIANA ADRESU".

12. Z chwilą wydania Towaru Klientowi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

13. Sprzedawca może oferować Towary drugiej jakości w ramach wyprzedaży. Towar wystawiony w takiej kategorii zawiera dokładny opis wady, w związku z czym reklamacja z powodu tejże wady nie jest możliwa. Towary drugiej jakości nie podlegają promocjom cenowym.

14. Prezentowane na stronach Sklepu Towary nie są sprzedawane z dodatkami w postaci łańcuszków, zawieszek itp., które mają na celu jedynie wyeksponowanie przedmiotu i nie są przedmiotem sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie towar opisany na stronie Towaru.

15. Promocje cenowe przeprowadzane przez Sprzedawcę są oznaczone i opisane na stronach Sklepu. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej

16.Rezerwacja produktu: sklep Ethnic sun umożliwia dokonanie rezerwacji produktu do 14 dni .Kupujący powinien poinformować sprzedającego e-mailem kontakt@ethnicsun.com.pl bądź telefonicznie (58) 307 31 30 o prośbie rezerwacji produktu na wybrany termin nie przekraczający 14 dni .Należy określić kod produktu lub dokładna nazwę oraz termin spłaty zamówienia . Ważne: cena wybranego produktu w ciągu trwania rezerwacji jest  niezmienna. Wyjątek stanowi sytuacja w której zarezerwowany przedmiot jest w trakcie trwającej promocji . Wtedy jego cena jest promocyjna TYLKO DO CZASU TRWANIA PROMOCJI . W dniu końca promocji wraca do ceny katalogowej produktu ( nie promocyjnej).

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez stronę Sklepu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca mu cenę produktu oraz najtańszą oferowaną przez sklep formę dostarczenia towaru .Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

UWAGA W przypadku natomiast kiedy klient zakupił więcej niż jedna rzecz , a NIE zwraca całego zamówienia nie przysługuje zwrot kosztów przesyłki , jedynie cena zwracanego towaru.

3. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a. pisemnie na adres: Ethnic sun ul. Dolina Sójki 11, 83-331 Sulmin
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ethnicsun.com.pl
c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim:

a. zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie, lub
b. Sprzedawca uzależnił zawarcie lub treść umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.


4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku zakupu usługi termin do odstąpienia od umowy biegnie od chwili zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca w miarę możliwości dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, Sprzedawca zaproponuje inną dogodną formę zwrotu wpłaty dla Klienta np wskazane w formularzu zwrotu KONTO BANKOWE , które jest najprostsza i najszybsza formą zwrotu .

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi cenę produktu oraz najtańszy oferowany koszt dostarczenia rzeczy ze Sklepu do Klienta.


7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Ethnic sun ul.Dolina sójki 11, 83-331 Sulmin . Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu paragonu lub FV Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.

8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
9. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121). Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w brzmieniu po nowelizacji Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827). Gwarancja na produkt 2 lata od daty zakupu.

2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien poinformować Sprzedawcę pisemnie np. mailowo na adres kontakt@ethnicsun.com.pl  o zamierzonej reklamacji , następnie przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania. Koszty przesłania Towaru pokrywa Sprzedawca.

3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 7 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.

4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny produktu  oraz kosztów przesyłek  zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny oraz kosztów  na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku uznania reklamacji nasz sklep www.ethnicsun.com.pl zwraca Klientowi kwotę łączna czyli cenę produktu plus koszty przesyłek w obydwie strony .Tak aby klient był zadowolony i nie poniósł żadnych strat finansowych w związku z reklamacją.

5. Nie zostaną uwzględnione reklamacje z powodu niewłaściwego użytkowania lub konserwacji Towaru lub różnic w kolorystyce wyrobów, które wynikają z ustawień monitora Klienta.

6. UWAGA WAŻNE USZKODZENIE PRZESYŁKI : W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w uszkodzona, należy spisać w obecności listonosza kuriera protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) Nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami telefonicznie (58) 307 31 30 lub 602 647 634 .

Protokół reklamacyjny jest podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej wobec poczty lub firmy kurierskiej , tylko na jego podstawie możemy zacząć działać i przyjąć Państwa reklamację .

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych.

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182).

2. Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w § 1 ust. 3.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania umów wskazanych w treści Regulaminu, kontaktowania się Sprzedawcy z Klientami w zakresie wykonania tychże umów, prowadzenia Konta oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

4. Klient ma prawo dostępu do zebranych danych osobowych i ich poprawiania. W tymże celu, powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy żądanie udostępnienia danych lub ich poprawienia. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do ww. żądania w terminie 7 dni od doręczenia żądania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgoda w każdej chwili może być cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

§ 8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy XII punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
11. Niniejszy § 8punkt Regulaminu, z wyjątkiem § 8.5, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w § 5 Regulaminu.

§ 9 LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego Ethnic sun Agnieszka Maj-Syguła  (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym Aplikacja) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego www.ethnicsun.com.pl  (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.
3. Niezależnie od powyższych postanowień, Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Sprzedawcy tj Agnieszka Maj-Syguła . Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta. Klient może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych Klienta, przy czym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym.
4. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Klient nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.

§ 10 Postanowienia końcowe.

1. Nowy regulamin obowiązuje od dnia 2020-12-31.
2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.
5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.ethnicsun.com.pl/webpage/regulamin.html  
7. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Ustawie o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym z dnia 01.01.2021, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121); Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

11. W przypadku sporu konsumenckiego Klient i Sprzedawca mogą oddać spór do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku, adres: ul. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk na zasadach określonych przez tenże Sąd.

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formularz reklamacji:
plik PDF (pobierz) ,plik DOC (pobierz)

Formularz zwrotu towaru: 
plik PDF (pobierz), plik DOC (pobierz)