Reklamacje i zwroty.

1ZWROT TOWARU patrz ODSTAPIENIE OD UMOWY .
 Działamy zgodnie z polskim prawem dla sklepów sprzedaży wysyłkowej

patrz :Regulamin sklepu § 5 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez stronę Sklepu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca mu cenę produktu oraz najtańszą oferowaną przez sklep formę dostarczenia towaru .Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

UWAGA W przypadku natomiast kiedy klient zakupił więcej niż jedna rzecz , a NIE zwraca całego zamówienia nie przysługuje zwrot kosztów przesyłki , jedynie cena zwracanego towaru.

Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

3. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a. pisemnie na adres: Ethnic sun ul. Dolina Sójki 11, 83-331 Sulmin
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ethnicsun.com.pl
c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Realizacja któregokolwiek z powyższych uprawnień pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim:

a. zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie, lub
b. Sprzedawca uzależnił zawarcie lub treść umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.


4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku zakupu usługi termin do odstąpienia od umowy biegnie od chwili zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca w miarę możliwości dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, Sprzedawca zaproponuje inną dogodną formę zwrotu wpłaty dla Klienta np wskazane w formularzu zwrotu KONTO BANKOWE , które jest najprostsza i najszybsza formą zwrotu .

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje. W przypadku, gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi cenę produktu oraz najtańszy oferowany koszt dostarczenia rzeczy ze Sklepu do Klienta.


7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia,  zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument zwraca Produkt na adres:

Ethnic sun ul.Dolina sójki 11, 83-331 Sulmin

. Prosimy o dołączenie  dowodu zakupu paragonu lub FV Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu. Towar należy DOBRZE ZABEZPIECZONY tj prosimy aby zadbać o prawidłowe zabezpieczenie przesyłki zarówno opakowania , jak i wewnątrz pudełka , aby biżuteria nie uderzała o pudełko nie latała wewnątrz  (wystarczy folia  bąbelkowa lub nawet papier ) .

8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
9. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

UWAGA PONIŻEJ  SĄ  UMIESZCZONE FORMULARZE  ZWROTU DO POBRANIA 

Formularz zwrotu towaru: 
plik PDF (pobierz), plik DOC (pobierz)

 

Reklamacja  towaru 

Regulamin sklepu § 6 Postępowanie reklamacyjne.

  REKLAMACJA  
Na wszystkie towary w sklepie Ethnic Sun Agnieszka Maj-Syguła  gwarancji udziela właściciel Agnieszka Maj-Syguła. Termin gwarancji wynosi 2 lata (24 miesiące) licząc od dnia odbioru przez kupującego rzeczy.

 W razie stwierdzenia przez Kupującego wad w produkcie po otrzymaniu przesyłki, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie naszą firmę w formie pisemnej (e-mail na adres  kontakt@ethnicsun.com.pl

 ) lub telefonicznie pon-pt 8.00-16.00 (58 307 31 30 lub 602 647 634). Zwrot następuje przez odesłanie towaru na adres naszej firmy , widoczny na paragonie fiskalnym lub poniżej. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem . Do odsyłanego produktu prosimy dołączyć rachunek fiskalny   oraz krótki opis powodu reklamacji (można skorzystać z protokołu  reklamacji ). Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od wpłynięcia wniosku z kwestionowanym towarem.

UWAGA :Towar należy odesłać listem poleconym priorytetowym na adres naszej firmy. JEDNAKZĘ z racji pandemi  w przypadku chęci wysłania towaru inną formą wysyłki a niżeli poczta ,np kurierską prosimy o kontakt do naszej firmy a nasza firma zleci  tę usługę kurierską .

Adres do zwrotu produktu  : Ethnic sun ul.Dolina sójki 11, 83-331 Sulmin .

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121). Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w brzmieniu po nowelizacji Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827). Gwarancja na produkt 2 lata od daty zakupu.

2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien poinformować Sprzedawcę pisemnie np. mailowo na adres kontakt@ethnicsun.com.pl  o zamierzonej reklamacji , następnie przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania. Koszty przesłania Towaru pokrywa Sprzedawca.

3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 7 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.

4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny produktu  oraz kosztów przesyłek  zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny oraz kosztów  na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku uznania reklamacji nasz sklep www.ethnicsun.com.pl zwraca Klientowi kwotę łączna czyli cenę produktu plus koszty przesyłek w obydwie strony .Tak aby klient był zadowolony i nie poniósł żadnych strat finansowych w związku z reklamacją.

5. Nie zostaną uwzględnione reklamacje z powodu niewłaściwego użytkowania lub konserwacji Towaru lub różnic w kolorystyce wyrobów, które wynikają z ustawień monitora Klienta.

6. UWAGA WAŻNE USZKODZENIE PRZESYŁKI : W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w uszkodzona, należy spisać w obecności listonosza kuriera protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) Nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami telefonicznie (58) 307 31 30 lub 602 647 634 .

Protokół reklamacyjny jest podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej wobec poczty lub firmy kurierskiej , tylko na jego podstawie możemy zacząć działać i przyjąć Państwa reklamację .

Protokół reklamacyjny jest podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej wobec poczty lub firmy kurierskiej , tylko na jego podstawie możemy zacząć działać i przyjąć Państwa reklamację .

UWAGA PONIŻEJ  SĄ  UMIESZCZONE FORMULARZE REKLAMACJI DO POBRANIA 

Formularz reklamacji:
plik PDF (pobierz) ,plik DOC (pobierz)

 

__________________

Szanowni Państwo z powodu trwającej pandemi zdecydowaliśmy się zastosować promocję koronowirusową czyli -10% na cały towar . Promocje nie łączą się ze sobą .

Podczas promocji przesyłka gratis  KURIER IN POST przy wpłacie na konto jest powyżej 500zł , a przesyłka  za pobraniem jest przy kwocie zakupu towaru powyżej  800zł (a nie 400 jak było dotychczas )

Proszę też pamiętać że jeśli zrobią Państwo zakupy powyżej 800zł , a poźniej zwrócą część towaru to koszt przesyłki zostaje takze odjęty od zwrotu pieniędzy , gdyż gratis przesyłka jest tylko przy zakupie stałym powyżej 800zł . 

Reszta o zwrotach pod tym linkiem https://www.ethnicsun.com.pl/webpage/reklamacje-i-zwroty.html

 natomiast o kosztach dostawy pod tym linkiem https://www.ethnicsun.com.pl/webpage/formy-i-koszty-dostawy.html

Życzę Państwu jak najszybszego powrotu do normalności , zdrowia i szczęścia . 

Firma ethnic sun