Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ETHNICSUN.COM.PL


§ 1 Postanowienia wstępne.

1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

Klient - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Sklep na zasadach określonych w Regulaminie. Klientem Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej,

Konto - prowadzone dla Klienta przez Sklep pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach korzystania ze Sklepu,

Regulamin - niniejszy dokument, który określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu, sposób zamawiania Towarów, sposób dokonywania płatności za Towary, realizację zamówień, procedurę zwrotu zakupionych Towarów oraz procedurę reklamacyjną, ochronę danych osobowych,

Sklep - witryna internetowa pod adresem www.ethnicsun.com.pl, za pośrednictwem której swoje Towary oferuje i sprzedaje Sprzedawca,

Sprzedawca - podmiot oznaczony w § 1 ust. 3,

Świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422) prowadzenie usługi Konta,

Towar - rzeczy oznaczone co do gatunku oraz oznaczone indywidualnie, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

2. Podane w Regulaminie terminy w dniach oznaczają dni robocze.

3. Właścicielem Sklepu jest Agnieszka Maj-Syguła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ethnic sun Agnieszka Maj-Syguła z siedzibą w Przyjaźń (83-331), Sulmin 104; zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 5591822072, REGON: 220099650. Kontakt ze Sklepem możliwy poprzez e-mail kontakt@ethnicsun.com.pl, telefonicznie pod nr: (58) 307 31 30 lub 602 647 634 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz pisemnie pod ww. adresem.

4. Sprzedawca oferuje i sprzedaje swoje Towary również poprzez portal www.allegro.pl występując pod nazwą Ethnic_Sun, na zasadach określonych przez Allegro.pl.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu www.ethnicsun.com.pl świadczy drogą elektroniczną usługę Konta, która jest bezpłatna. Aby korzystać ze Sklepu, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.

2. W celu założenia Konta, należy na stronie Sklepu wybrać opcję „Zarejestruj się”, wypełnić formularz i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony Sklepu. Sposób zakładania Konta jest opisany na stronie Sklepu

http://www.ethnicsun.com.pl/webpage/jak-zalozyc-konto.html

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia konta. Potwierdzenia dokonuje się poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie przez Sprzedawcę na wniosek Klienta. Wówczas, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązywana jest z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić usunięcie konta niezwłocznie.

4. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny wypowiedzenia.

5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie pod adresem wskazanym w § 1 ust. 3 lub poprzez e-mail na adres kontakt@ethnicsun.com.pl.

6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy komputerowe), niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).

§ 3 Przedmiot umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz oznaczonych indywidualnie. Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i mu ją wydać, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. Przedmiotem umowy może być również wykonanie przez Sprzedawcę usługi na warunkach określonych na stronie Sklepu lub uzgodnionych indywidualnie z Klientem.

§ 4 Zawieranie transakcji, płatności i dostawy Towaru.

1. Ceny Towaru podane na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które uzależnione są od cennika przewoźnika.

2. Klienci posiadający konto Klienta dokonują zakupu po uprzednim zalogowaniu się do Sklepu. W celu zakupu wybranego Towaru należy dodać go do „koszyka” i wypełnić formularz zamówienia.

3. Klienci nieposiadający konta Klienta dokonują zakupu poprzez dodanie Towaru do „koszyka” i wypełnienie formularza zamówienia.

4. Zamówienia mogą być również składane poprzez e-mail na adres: kontakt@ethnicsun.com.pl. W treści zamówienia należy podać nazwę produktu wraz z kodem oraz wybraną opcją przesyłki i adresem, na jaki ma zostać wysłana.

5. Zamówienia posiadają statusy określające zaawansowanie realizacji. Klient jest informowany poprzez e-mail o każdorazowej zmianie statusu.

6. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży lub umowy zlecenia jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu zawierającej wszystkie dane zamówienia oraz zdjęcie Towaru.

7. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 7 dni od dokonania zakupu, jednakże nie wcześniej niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy ceną (chyba, że Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze). Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu przewozu, który uzależniony jest od przewoźnika.

8. W przypadku uznania rachunku bankowego ceną do godziny 13:30 dnia roboczego, Towar wysyłany jest w tym samym dniu. Jeżeli uznanie rachunku bankowego ceną nastąpi po godzinie 13:30, Towar zostanie wysłany w następnym dniu roboczym. Przy czym, przesyłki kurierskie nadawane są do godziny 13:00.

9. Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania zakupu (chyba, że wybrał sposób zapłaty za pobraniem), o ile strony umowy nie postanowiły inaczej. W przypadku nieuiszczenia ceny we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

10. Klient ma prawo wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty: przelew bankowy na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego, płatność poprzez usługę PayPall lub Przelewy24, płatność przy odbiorze przesyłki.

11. Towar zostanie wysłany za pośrednictwem przewoźnika i w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych na stronie Sklepu przez Sprzedawcę. W przypadku zmiany adresu do przesyłki, należy wpisać prawidłowy adres w zamówieniu w polu „KOMENTARZE” oraz zaznaczyć zmianę adresu w tytule przelewu, wpisując tekst "ZMIANA ADRESU".

12. Z chwilą wydania Towaru Klientowi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

13. Sprzedawca może oferować Towary drugiej jakości w ramach wyprzedaży. Towar wystawiony w takiej kategorii zawiera dokładny opis wady, w związku z czym reklamacja z powodu tejże wady nie jest możliwa. Towary drugiej jakości nie podlegają promocjom cenowym.

14. Prezentowane na stronach Sklepu Towary nie są sprzedawane z dodatkami w postaci łańcuszków, zawieszek itp., które mają na celu jedynie wyeksponowanie przedmiotu i nie są przedmiotem sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie Towar opisany na stronie Towaru.

15. Promocje cenowe przeprowadzane przez Sprzedawcę są oznaczone i opisane na stronach Sklepu. Przy zakupie promocyjnego Towaru, Klient obowiązany jest we własnym zakresie odliczyć od ceny stałej rabat związany z promocją i uiścić cenę promocyjną w wybrany przez siebie sposób. W przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku upust cenowy nie przysługuje, ale kwota rabatu przechodzi na następne zamówienie i jest możliwa do wykorzystania przez jeden rok od dnia zakupu. Niewykorzystany rabat jest zapisywany na Koncie Klienta.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez stronę Sklepu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku zakupu usługi termin do odstąpienia od umowy biegnie od chwili zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ze Sklepu do Klienta, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121). Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w brzmieniu po nowelizacji Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania. Koszty przesłania Towaru pokrywa Sprzedawca.

3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 7 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.

4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

5. Nie zostaną uwzględnione reklamacje z powodu niewłaściwego użytkowania lub konserwacji Towaru lub różnic w kolorystyce wyrobów, które wynikają z ustawień monitora Klienta.

6. UWAGA WAŻNE USZKODZENIE PRZESYŁKI : W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w uszkodzona, należy spisać w obecności listonosza kuriera protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) Nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami telefonicznie (58) 307 31 30 lub 602 647 634 .

Protokół reklamacyjny jest podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej wobec poczty lub firmy kurierskiej , tylko na jego podstawie możemy zacząć działać i przyjąć Państwa reklamację .

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych.

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182).

2. Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w § 1 ust. 3.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania umów wskazanych w treści Regulaminu, kontaktowania się Sprzedawcy z Klientami w zakresie wykonania tychże umów, prowadzenia Konta oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

4. Klient ma prawo dostępu do zebranych danych osobowych i ich poprawiania. W tymże celu, powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy żądanie udostępnienia danych lub ich poprawienia. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do ww. żądania w terminie 7 dni od doręczenia żądania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgoda w każdej chwili może być cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

§ 8 Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121); Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. W przypadku sporu konsumenckiego Klient i Sprzedawca mogą oddać spór do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku, adres: ul. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk na zasadach określonych przez tenże Sąd.